ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - 1 - سوره فاتحه (7 - 1)

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - 1 - سوره فاتحه (7 - 1)

 

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی

 

1 - سوره فاتحه (7 - 1)

 

 [1] - به نام الله بخشندة مهربان

[2] - ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است.

[3] - بخشندة مهربان است

[4] -  مالک روز جزاء است.

[5] - تنها تو را می‌پرستیم؛ و تنها از تو یاری می‌جوییم.

[6] - ما را به راه راست هدایت کن.

[7] -  راه کسانی‌که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آن‌ها؛ و نه گمراهان.