ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - سوره بقره (11 - 20)

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - سوره بقره (11 - 20)

 

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی

 

سوره بقره (11 - 20)

 

[11] - و هنگامی‌که به آن‌ها گفته شود: «در زمین فساد نکنید» می‌گویند: «ما فقط اصلاح‌کننده‌ایم».

[12] -  آگاه باشید! آن‌ها همان مفسدانند؛ ولی نمی‌فهمند.

[13] - و هنگامی‌که به آنان گفته شود: «ایمان بیاورید؛ چنانکه مردم ایمان آورده‌اند» می‌گویند: «آیا ایمان بیاوریم چنانکه بی‌خردان ایمان آوردند؟» آگاه باشید، آن‌ها همان نابخردانند؛ ولی نمی‌دانند.

[14] - و هنگامی‌که افراد با ایمان را ملاقات می‌کنند، می‌گویند: «ما ایمان آورده‌ایم»، و هنگامی‌که با شیطان‌های خود خلوت می‌کنند، می‌گویند: «ما با شماییم، ما فقط (آن‌ها  را) مسخره می‌کنیم».

[15] -   الله آنان را مسخره می‌کند، و آن‌ها را در طغیان‌شان نگه می‌دارد تا سرگردان شوند.

[16] -  آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارت آن‌ها سودی نداد، و هدایت نیافتند.

[17] –  داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت، الله نورشان را بگرفت و در تاریکی‌های که نمی‌بینند رهای‌شان کرد.

[18] -  کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمی‌گردند.

[19] -  یا همچون بارانی است که از آسمان (فرو ریزد) و در آن تاریکی‌ها و رعد و برق باشد، و آن‌ها از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوش‌هایشان فرو می‌برند تا صدای صاعقه را نشنوند، و الله به کافران احاطه دارد.

[20] -  نزدیک است که برق چشمان‌شان را برباید، هرگاه که برای آن‌ها روشن شود در (روشنائی) آن راه  می‌روند و چون تاریک شود (در جای خود) بایستند. و اگر الله بخواهد گوش و چشمان‌شان را از بین می‌برد، چرا که الله بر هر چیز توانا است.